Retningslinje for detailplanlægning af boligområder

Detailplanlægningen af boligområder skal ske ud fra en række principper (se redegørelsen), der skal tilgodese udviklingen af den åbne, grønne storby som et meget attraktivt bosætningsområde.

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Ved planlægning af boligområder skal følgende principper varetages:

 

1. Bæredygtighed og sundhed

 • Nye boligområder skal både forebygge og tilpasses klimaforandringer, eksempelvis ved decentral regnvandshåndtering samt mulighed for jordvarmeanlæg o.l.
 • Bæredygtighed og sundhed skal tænkes ind i krav til materialevalg.
 • Etablering af lavenergibyggeri, passivhuse og vedvarende energiforsyning skal fremmes.
 • Der skal sikres tilgængelighed for handicappede.
 • Der skal etableres sammenhængende stisystem for gående og cyklister.
 • Der skal laves tiltag, som fremmer muligheden for den daglige motion.

 

2. Principper for boligtyper

 • Byboliger: Skal primært være etageboliger eller tæt-lave boliger.
 • Haveboliger: Skal primært være åben-lav og tæt-lav boliger.
 • Landsbyboliger: Skal primært være åben-lav eller tæt-lav boliger.

 

3. Principper for byomdannelse og fortætning

 • Byomdannelse og fortætning skal ske med respekt for det eksisterende, omgivende bymiljø.
 • Byboliger skal blandes med andre byfunktioner.
 • Der skal ske en blanding af boligtyper og –størrelser  (ejerbolig, lejebolig og andelsbolig).
 • Ved byomdannelse og byfortætning skal der tages højde for ændrede trafik- og parkeringsbehov.
 • Byboliger placeres ved rekreative områder som park, havn eller lignende, eller der etableres nye rekreative områder i forbindelse med etableringen af nye byboliger.
 • Grønne kiler skal søges fastholdt og sikret som en vigtig del af den overordnede struktur.
 • Overfladevand skal som udgangspunkt håndteres lokalt og indgå som elementer i byplanlægningen.

 

4. Principper for kvalitet i boligområder

 • Der skal stilles krav til boligers arkitektur – materialevalg, farvevalg, udformning og indpasning i forhold til omgivelserne og landskabet.
 • Nye bygninger skal være tænkt ind i forhold til nabobebyggelserne.
 • Arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og kvarterer skal bevares.
 • Der skal være plads til spektakulære og eksperimenterende byggerier.
 • Alsidighed i byggeriet.

 

5. Principper for kvalitet i udenomsarealer

 • Der skal stilles krav til omgivelsernes udformning og materialevalg.
 • Pladser, torve og centrale fodgænger- og gadestrøg skal gives forskellige funktioner og dermed forskellige identiteter samt lægge op til, at byen gøres levende døgnet rundt.
 • Der skal sikres økologiske forbindelser.
 • Etablering af ny natur skal være et ”åndehul” i byen samtidig med, at der skabes forbindelser mellem byens grønne strøg og det åbne landskab uden for bygrænsen.
 • Der skal skabes mulighed for etablering af parker til forskellige formål, med både aktive og stille områder.

 

De forskellige boligområders anvendelse er udmøntet i kommuneplanens rammer for de enkelte områder ud fra behovet for de forskellige boligtyper.

Boligbebyggelsen Lido i Vejle
Boligbebyggelsen Lido i Vejle

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00