Retningslinje for byudvikling og grundvand

Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.

 

Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandinteresserne beskyttes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Grundvandet udgør en vigtig del af vores livsgrundlag og skal bevares og beskyttes, så drikkevandsforsyningen er sikret for fremtiden. I forhold til byudvikling skal der derfor foretages en afvejning mellem beskyttelse af grundvandet og ny byvækst.

 

Der er især fokus på områder med særlige drikkevandsinteresser og på indvindingsoplande. Før der kan foretages et nyt arealudlæg, skal der gennemføres en konkret vurdering af, om arealudlægget er forsvarligt det pågældende sted. Hvor det ikke er muligt at flytte byudviklingen uden for disse områder, skal der stilles særlige krav til foranstaltninger til sikring af grundvandet, bl.a. i form af krav til indretning af vej- og kørselsarealer, vaskepladser, spildevandssystemer, placering af olie- og benzintanke samt brug af pesticider. 

 

Det handler om at sikre, at der er tilstrækkeligt grundvand til at dække det nuværende og fremtidige behov for drikkevand og for grundvand til vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper. Men det handler også om, at der ikke sker forringelser af kvaliteten af grundvandet og det grundvandsafhængige overfladevand. Derfor retter grundvandsbeskyttelsen sig mod følgende 3 kategorier:

  • Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
  • Indvindingsoplande for almene vandværker.
  • Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

I forbindelse med de statslige vandplaner har staten meldt ud, hvordan den fremtidige byudvikling kan foregå under størst mulig hensyntagen til grundvandet. Udgangspunktet er, at områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og NFI-områder så vidt muligt skal friholdes for byudvikling. Dette kan af mange grunde ikke opfyldes alle steder, og derfor åbnes der mulighed for, at det i nogle tilfælde alligevel kan ske efter grundige overvejelser, detaljerede redegørelser, konsekvensvurderinger og brug af en 2-trinsmodel, der refererer ikke bare til grundvandsforholdene, men også til hvilken type af byudvikling, der kan placeres.


I disse tilfælde gælder som udgangspunkt:

  • Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg kan placeres i OSD-områder og indvindingsoplande uden særlige tekniske tiltag. Ved placering i NFI-områder skal der etableres særlige grundvandsbeskyttende tiltag bl.a. i form af krav til indretning af vej- og kørselsarealer, befæstelsesgraden, spildevands-systemer, placering af olie- og benzintanke samt indretning af påfyldnings- og vaskepladser for sprøjteudstyr til pesticider. Beskrivelse af de forskellige tiltag fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser.
  • Potentielt grundvandstruende virksomheder kan placeres i OSD-områder, hvis der etableres særlige grundvandsbeskyttende tiltag ud fra en vurdering af, hvilke mobile forureningskomponenter der anvendes og oplagres.Se i øvrigt Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 med tilhørende bilag, august 2012.

Illustration for placering af anlæg ift grundvandsbeskyttelse og redegørelse.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00