Redegørelse for rummeligheden for boliger og erhverv i Vejle Kommune

Boliger

I Kommuneplan 2013 – 2025 er der ikke udlagt arealer til flere boliger end det, der blev godkendt i Kommuneplan 2009-2021. Der er en samlet boligrummelighed på 9.873, heraf udgør byudviklingsarealer 5.796 boliger og byomdannelse og fortætning udgør 4.077 boliger.

 

Arealet til boliger skal ses i sammenhæng med efterspørgslen på boliger, som påvirkes af flere faktorer. Dansk Byggerier konkluderer i en analyse fra 2012, at frem mod 2040 vil der være behov for godt 375.000 flere boliger i Danmark. Med det stigende antal ældre og forsat indvandring vil befolkningen vokse, og dermed vil efterspørgslen efter boliger stige.

 

Ifølge Byanalyse 2009 fra Region Syddanmark vil Vejle Kommunes befolkning i 2030 være steget med ca. 13 % svarende til ca. 14.170 personer. Vores egne prognoser viser, at indbyggertallet vil vokse med 10.900 over de næste 12 år. Da tendensen samtidig er, at husstandsstørrelser er klart nedadgående, vil denne befolkningstilvækst medføre behov for mellem 6.000 og 8.000 boliger i Vejle Kommune.

 

Væksten i Den østjyske Byregion især i Århus har vist sig at være stærkere end forventet og det kan påvirke udbygningen i dele af Vejle Kommune positivt, især hvis boligpriserne stiger i de nordlige nabokommuner. Samtidig vil flere nye store investeringer i infrastruktur f.eks. motorvejen mellem Vejle og Herning slå igennem i de kommende 12 år. Disse investeringer vil yderligere øge udbuddet af arbejdspladser, der er tilgængelige indenfor en time med tog eller i bil fra Vejle by og flere andre byer i Vejle Kommune, og dermed gør Vejle endnu mere attraktiv som bosætningsby.

 

Befolkningens villighed til at acceptere transporttid til job er stigende som følge af stigende uddannelsesniveau og specialisering. Vejle er i forvejen den af de større byer i Region Syddanmark, der har den bedste tilgængelighed til arbejdspladser, idet såvel Odense som Århus kan nås indenfor en times transport. Ifølge Region Syddanmarks byanalyse er der 587.129 job indenfor en times pendling med bil og 224.511 job indenfor en times pendling med kollektiv trafik.

 

Befolkningen vil til stadighed flytte fra landområder og mindre byer til de store byer med uddannelsesmuligheder, og det vil øge efterspørgslen efter boliger i disse byer. I byerne bor færre sammen i den enkelte bolig end i landzonerne. Det skyldes blandt andet, at det især er andelen af ældre i befolkningen, der stiger og at ældre naturligt bor i små i husstande.
En voksende indvandring fra især andre EU-lande vil også i væsentligt omfang bestå af en-personers husstande, idet unge enlige er langt mere mobile end familier. Virksomhederne efterspørger højt specialiseret arbejdskraft, som ofte kommer fra udlandet, og Vejle Kommune får mange henvendelser fra virksomheder, som efterspørger boliger til udenlandsk arbejdskraft.

 

Behovet for flere boliger kan derfor meget let vise sig at være højere i de dele af kommunen, der ligger tæt på motorveje og stationer på hovedlinjen end i resten af kommunen. Det vil især sige Vejle (herunder Skibet) og Børkop/Brejning.

 

Udbygningen forventes at fordele sig på 4.000 etageboliger, 1.300 tæt lav boliger og 4.573 åben lav.

 

De 4.000 etageboliger vil hovedsageligt blive placeret i eksisterende byområder som byomdannelse og fortætning. Antallet af etageboliger er behæftet med en stor usikkerhed, idet det forudsætter, at eksisterende funktioner afvikles eller flytter ud. Det er en proces, som kommunen kun i begrænset omfang kan styre.

 

Samlet vurderes rummeligheden ikke at overstiger behovet for de næste 12 års tilvækst.

 

Erhverv

I kommuneplanen er der en samlet rummelighed til erhverv på 1.089 ha, hvilket svarer til en mindre reduktion på 21 ha. Der er ikke udlagt nye erhvervsarealer i forhold til sidste kommuneplan.

 

Af de 1.089 udgør fem områder langt hovedparten. Det drejer sig om områderne i Bredballe (Vejle Nord og Lysholt) med 310,2 ha, områderne i Søndermarken på 30,8 ha og Nørremarken på 86,3 ha, områderne i Give Øst på 225,6 ha og områderne i Vandel på 312 ha. Disse områder udgør i alt 965 ha. Resten af områderne er mindre områder til lokale servicevirksomheder og restarealer fra erhvervsområder, der er næsten udbyggede.

 

Områderne i Bredballe og Nørremarken ligger centralt i forhold til det nye motorvejskryds Vejle Nord og er blandt andet attraktivt for logistikvirksomheder. Der har i de senere år været en stor efterspørgsel på arealer. Siden opgørelsen er der påbegyndt opførelse af en forskerpark i området.

 

Områderne i Søndermarken har direkte adgang til E45 og er vigtige for virksomheder, der relaterer sig til Vejles sydlige opland.

 

Områderne i Give er led i en samlet strukturplan, der er under udbygning. Udbygningen er hidtil gået ret langsomt. Vejle Kommune ønsker at fastholde udlægget for at kunne imødekomme behovet for størrevirksomheder, og området er på vej til at blive mere attraktivt med udbygningen af infrastrukturen i området, herunder især motorvejen mellem Vejle og Herning.

 

Områderne i Vandel består dels af et mindre område nord for byen, som er egnet til lokale servicevirksomheder og dels et langt større område, som omfatter hele den tidligere Flyvestation Vandel. Området har reelt været inddraget til byformål siden besættelsen, hvor den tyske besættelsesmagt anlagde en flyveplads på stedet. Området er lokalplanlagt og rummer især oplagring af fyrværkeri. Disse oplag afkaster store sikkerhedszoner, der begrænser udnyttelsen. Området er et af de eneste i regionen, der egner sig til denne anvendelse, idet der er stor afstand til beboelser og arbejdspladser. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastholde udlægget, således at behov for yderligere oplag, eller andre formål, der kræver stor afstand til følsom anvendelse, kan imødekommes. Lokalplanen er opdelt i flere delområder. I flere af delområderne kan der være erhverv i klasse 1-7.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00