Redegørelse for den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen iht. planlovens § 11e stk. 2 og § 11f stk. 2

Kommuneplanen indeholder en række ikke udnyttede arealreservationer, der er udpeget i forbindelse med den tidligere udgave af kommuneplanen.Det er arealer til fremtidig byzone og en enkelt reservation til fremtidigt sommerhusområde. Alle områderne er fortsat aktuelle, og udpegningerne fastholdes derfor. Fælles for disse områder er, at de ligger bagved eksisterende by eller eksisterende skov, og der vil derfor ikke blive skabet en ny bebyggelsesfront mod kysten, når områderne skal udnyttes.

 

Planlægning i kystnærhedszonen

 

I det følgende er lavet en kort gennemgang af de enkelte områder inklusiv de to nye boligudlæg indenfor kystnærhedszonen.

Eksisterende udlæg

1.5.O.6 Område til offentlige formål ved Store Grundet Allé og Viborgvej

Størstedelen af området blev udlagt i Regionplan 2005 for Vejle Amt og skal ifølge rammebestemmelserne primært anvendes til travbane. Travbanen skal betjene et stort opland og vil generere meget trafik i forbindelse med løb, så tilgængelighed til det overordnede vejnet er af afgørende betydning for områdets placering. 

Kystnærhedszonen rækker ind over den sydlige del af området, som grænser op til den eksisterende byzone. Hele Vejle by ligger indenfor kystnærhedszonen med undtagelse af vestlige bydele, som ikke har den fornødne trafikale tilgængelighed til at rumme en travbane, så hvis travbanen skal ligge i tilknytning til eksisterende by, betyder det, at der ikke er nogen placeringsmulighed udenfor kystnærhedszonen.

Udlægget følger hovedprincipperne for planlægning i kystnærhedszonen, idet byudvikling sker i tilknytning til eksisterende byzone, i størst mulig afstand til kysten og bagved eksisterende bebyggelse for at sikre de åbne kystlandskaber.

Området er fortsat aktuelt.

 

1.6.B.13 Boligområde ved Julianebjergvej og Tirsbækvej i Vejle, 1.6.B.16 Boligområde ved Julianebjergvej i Vejle og 1.6.R.4 Rekreativt område ved Tirsbækvej i Vejle

Områderne er udlagt i Regionplan 2005 for Vejle Amt som et samlet byudviklingsområde, der indeholder boliger og rekreative områder, der bl.a. kan bruges til golf. I 2009 blev de optaget som rammer i kommuneplanen. De tre rammer er helt omfattet af kystnærhedszonen.

Vejle er kommunens hovedby, og byudvikling er derfor højt prioriteret her. For at sikre tilstrækkelige arealer til byudvikling i tilknytning til Vejle og på grund af de bindinger, som især skove og ådale medfører, er det nødvendigt at inddrage arealer indenfor kystnærhedszonen. Mod sydøst har Vejle således nået en grænse i form af Skærup Ådal og Munkebjergsskoven. Mod vest og sydvest udgør Højen Ådal og Vejle Ådal tilsvarende barrierer. Mod nordvest er der udlagt arealer omkring Uhre. Mod nordøst er der udlagt store arealer til erhverv, som også udgør en barriere, idet det vil være i modstrid med væsentlige planlægningsmæssige hensyn at udlægge arealer til boligformål på ”ydersiden” af et større erhvervsområde. Det vil f. eks. kunne medføre miljøgener, manglende trafiksikkerhed og vanskeligheder med at tilbyde en god offentlig service.

De tre områder ligger i en korridor mellem erhvervsområde mod nord og skov mod syd ud mod kysten. Fremtidig bebyggelse vil derfor kun være lidt synligt fra kysten. Boligområderne er lokaliseret i størst mulig afstand fra kysten, og afstanden fra kysten til de to boligområder er mellem 1,5 og 2 km.

De to boligområder er funktionelt bundet op på bydelen Bredballe, hvor der er skole og andre offentlige og private servicefunktioner og vil fungere som en udvidelse af eksisterende by.

Det rekreative område ligger også indenfor kystnærhedszonen, og golfbanens udformning skal tage højde for dette. Det vurderes, at ændringen fra landbrugsland til golfbane vil have en meget begrænset indflydelse på kystlandskabet.

Områderne er fortsat aktuelle.

 

1.6.E.3. Erhvervsområde ved Gammelmarksvej i Vejle og 1.6.B.6 Boligområde ved Sofienbjergvej i Vejle

Tæt på Horsensvej er mindre dele af disse to rammeområder ikke udnyttet. Områderne ligger helt omkranset af erhvervs- og boligområder og er ikke synlige fra kysten.

Områderne er fortsat aktuelle.

 

6.B.5 Boligområde øst for Skovbyvej i Andkær

Andkær er udpeget som en lokalby. Området er beliggende bag en stor skov og er ikke synligt fra kysten.

Området er fortsat aktuelt.

 

14.B.7 - Boligområde ved Høllvej i Gårslev og 14.B.8 - Område til boligformål ved Kragholmvej i Gårslev

Gårslev er udpeget som en lokalby og rummer bl.a. skole og dagligvarebutik, som kan understøttes ved at sikre muligheder for ny boligbebyggelse. Gårslev er næsten helt omfattet af kystnærhedszonen. Det eneste område i Gårslev, som ikke ligger inden for kystnærhedszonen, er sydvest for byen. Hele dette område er til gengæld udpeget som kirkeomgivelser for Gårslev Kirke. Udpegningen af kirkeomgivelser skal sikre udsigten fra kirken og indsigten fra de omgivende veje.

14.B.7 er delvist udnyttet, og restområdet ligger bag større sommerhusområder og vil derfor ikke påvirke oplevelsen af kystlandskabet.

14.B.8 ligger bag ved eksisterende bebyggelse og danner ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Desuden vil arealudlægget medføre, at en større svineproduktion, der ligger helt op af byen, bliver flyttet og dermed fjernes et lugtgeneproblem fra byen. En del af området er lokalplanlagt. Resten af området er fortsat aktuelt.

Områderne er fortsat aktuelle.

 

99.R.5. Campingplads ved Mørkholt

De to campingpladser i Mørkholt er de eneste campingpladser i Vejle Kommune med direkte adgang til badestrand. Begge campingpladser ønsker at udvide for at imødekomme efterspørgslen på overnatninger og for at være bæredygtige på lang sigt. 

Udvidelsesmulighederne er beliggende indenfor kystnærhedszonen, men bag eksisterende campingpladser eller sommerhusområde. 
Det vurderes, at ændringen fra landbrugsland til campingplads vil have en meget begrænset indflydelse på kystlandskabet, fordi rammerne kun tillader opførelse af campinghytter samt enkelte servicebygninger. Ved fremtidig lokalplanlægning skal det sikres, at alle bygninger opføres i materialevalg og farver, der sikrer indpasningen i kystlandskabet.

Området er fortsat aktuelt.

 

99.S.10 Sommerhusområde ved Mørkholt

Området er udlagt ved landsplandirektiv. Området er fortsat aktuelt.

 

Generelt

Udover disse områder findes der flere mindre uudnyttede områder, som alle har det tilfælles, at de er helt omkranset af by og anvendes til friarealer til omliggende områder.

 

Nyudlæg

1.2.B.10 og 1.2.B.11 – Boligområder ved Vinding

Vejle er kommunens hovedby, og hele Vejle by ligger indenfor kystnærhedszonen med undtagelse af de vestlige bydele, som ikke har den fornødne trafikale tilgængelighed. På grund af de bindinger, som især skove og ådale medfører for kommende byudvikling i Vejle, er det nødvendigt at inddrage arealer indenfor kystnærhedszonen.

Der er stor mangel på rummelighed i Vinding bydelen, så her udlægges to nye rammeområder til byudvikling - 1.2.B.10 og 1.2.B.11. Det nye område ligger bag eksisterende bebyggelse, danner ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten og vil ikke kunne ses fra kysten.

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00