Vinding Syd

Samlet areal: 22,6 ha ~ 180 boliger

Nye rammer: 1.2.B.10 og 1.2.B.11

Kort over byudviklingsområdet i Vinding 
Kort over byudviklingsområdet i Vinding - og Husdyrbrug indenfor en afstand af 1 km fra byudviklingsområdet.

 

Vinding er en bydel i det sydlige Vejle. I perioden 2007-2012 er der kun opført 12 boliger i Vinding. Når tallet ikke er større, skyldes det uden tvivl, at der ikke har været ledige grunde. Bydelen rummer skole, børneinstitutioner, detailhandel og et stort antal arbejdspladser. Der er bybusforbindelse og god adgang til det overordnede vejnet.

 

På grund af natur- og landskabsinteresser samt større vejanlæg, der udgør en barriere, vurderes arealet at være den eneste mulighed for byudvikling i denne del af Vejle.

 

Det nye område ligger i naturlig sammenhæng med den eksisterende bebyggelse i denne del af byen og vil ikke påvirke udpegningen af Skærup Ådal som værdifuldt landskab væsentligt, selvom udpegningen rækker ind over halvdelen af området. Den eksisterende bykant mod syd ligger højt i terrænet og er både i mørke og i klart vejr synlig på lang afstand på grund af de store bygninger og belysningen i erhvervsområdet. Den påtænkte byudvikling vil derfor ikke gøre Vinding mere eller mindre synlig fra ådalen. Mod Fredericiavej er det nye område afskærmet af et levende hegn i en afstand af ca. 200 m fra vejen. Byudvikling her vil heller ikke påvirke ådalens funktion som spredningskorridor for dyr og planter. BilagIV-arter er et opmærksomhedspunkt for den fremtidige udnyttelse af området.

 

Hele området er udpeget som kirkeomgivelser til Vinding Kirke. Udsigt fra kirken mod det nye område er hæmmet af beplantning og den eksisterende bebyggelse syd for kirken samt af terrænforholdene. Fra kirkegården er der kun frit udsyn mod vest og dermed ikke mod det påtænkte område. Indsigt til kirken er kun markant fra Svinholtvej, og dette vil ikke blive forstyrret af byudviklingen. Fra Vindingvej er kirkens tag og tårn synligt henover den eksisterende bebyggelse og beplantning, men den er ikke markant og kan let overses, hvis man ikke bevidst kigger efter den.

 

Vinding er en ikke-udskiftet landsby med træk fra Andelstiden. Den er derfor udpeget som kulturmiljø, men udpegningen omfatter ikke det foreslåede byudviklingsområde, og byudviklingsområdet vurderes ikke at påvirke oplevelsen af landsbyen væsentligt.

 

Der er ingen større husdyrbrug indenfor 1 km’s afstand fra byudviklingsområdet, så ingen husdyrbrug omkring det nye område vil give anledning til væsentlige lugtgener, og ingen husdyrbrug vil få indskrænket udvidelsesmulighederne væsentligt.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00