Skibet Vest

Samlet areal: 12,5 ha = ca. 100 boliger

Nye rammer: 18.B.10 og 18.B.11

 Kort over byudviklingsområdet i Skibet
Kort over byudviklingsområdet i Skibet - og Husdyrbrug indenfor en afstand af 1 km fra byudviklingsområdet.

 

Skibet er en meget attraktiv lokalby med skole, børneinstitutioner og bybusforbindelse til Vejle. Der er cykelsti i eget tracé til Vejle. Området er stor set udbygget. Rummeligheden er på 54 boliger efter seneste opgørelse. Der er i perioden 2007-2012 opført 74 nye boliger (parcel- og rækkehuse) i byen. I Skibet er der bl.a. efterspørgsel efter boliger til folk, der arbejder vest for Vejle by f. eks. i Billund.

 

Det nye område ligger umiddelbart vest for Skibet, tæt på skolen og børnehaven. På grund af landskabs- og naturinteresser omkring Skibet vurderes det at være eneste mulighed for at udbygge byen yderligere. Området består delvist af et nyudlæg og delvist af et område, der allerede var udlagt til offentligt formål. Bebyggelse her – vest for Skibet - er en naturlig afrunding af den eksisterende bebyggelse i Skibet, og det vil ikke påvirke omgivelserne væsentligt.

 

Vest for området er et fredskovsareal, som kaster en skovbyggelinje ind i området. Det vil derfor være en forudsætning for områdets fremtidige udnyttelse, at skovbyggelinjen kan ophæves / reduceres.

 

Skibet by og det nye byudviklingsområde ligger på en sandet smeltevandsaflejring i den nordlige side af Vejle Ådal. Hele ådalen er udpeget som et værdifuldt landskab og et værdifuldt geologisk område – Vejle Å Tunneldal. De to udpegninger er ikke helt sammenfaldende, men udgør henholdsvis ca. 3x24 km og 2,5x26 km i udstrækning. Der er altså tale om et meget stort landskabstræk fra Den jyske Højderyg til Vejle Fjord, og det pågældende byudviklingsområde udgør kun en lille del af udpegningerne. Det nye område ligger skjult af en mindre højderyg, set fra dalbunden og fra Bredstenvej. Så for forbipasserende f. eks. på Bredstenvej vil der stadig være et godt kik mod Vejle Ådals skovklædte skrænt nord for Skibet.

 

Området er omfattet af Skibet Kirkes fjernomgivelser, men områdets afgrænsning og terrænforholdene sikrer, at ny bebyggelse ikke vil være synlig fra kirken. Indsynet til kirken vil heller ikke blive påvirket, og en udbygning vil ikke påvirke de trafikale forhold omkring kirken væsentligt.

 

En del af området er omfattet af kulturmiljøudpegning for Haraldskær Hovedgård. Denne udpegning omfatter hele ejerlavet, og af udpegningen fremgår det bl. a., at den sydlige del af ejerlavet omkranses af markante diger, mens grænserne mod nord tegnes af en afveksling mellem grøfter og hegn. Sammenhængen mellem det nye område og hovedbygningerne er sløret af motortrafikvejen Vejle-Grindsted, og bebyggelse i det nye område vurderes ikke at påvirke kulturmiljøbeskyttelsen. Diget skal beskyttes, hvilket kan tilgodeses gennem lokalplanlægningen, som også kan sikre, at levende hegn og grøfter bevares. Langs diget er der er udpeget en stribe til Potentielle naturområder, og denne stribe kommende natur skal integreres i planen som et friareal. BilagIV-arter er et opmærksomhedspunkt for den fremtidige udnyttelse af området.

 

Ingen husdyrbrug omkring det nye område vest for Skibet vil give anledning til væsentlige lugtgener i det nye område, og ingen husdyrbrug vil få indskrænket udvidelsesmulighederne væsentligt. Det største husdyrbrug indenfor 1 km’s afstand fra det nye område har en produktion på 63 DE i svin og kvæg. Det ligger ca. 850 m væk, så husdyrbrugets produktion vil ikke give anledning til væsentlige lugtgener i det nye område, og husdyrbrugets udvidelsesmuligheder vil ikke blive indskrænket væsentligt.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00