Redegørelse for byudviklingsområder

Forudsætning for at udlægge nye byudviklingsområder

Vejle Kommune har i Planstrategi 2011 besluttet at lave en omfordeling af arealer til byudvikling, så udlæggene i højere grad tilgodeser byudvikling i områder med god service, god trafikbetjening og efterspørgsel efter nye boliger.

 

Vejle Kommune er en vækstkommune, og i perioden 2007-2011 er Vejle Kommunes indbyggertal steget gennemsnitligt med 785 personer om året. Stigningen dækker over, at indbyggertallet er vokset meget i nogle dele af kommunen, mens det er stagneret i andre dele. Dette afspejler sig i antallet af de byggetilladelser til nyt byggeri, der er givet i perioden. Tendensen er, at Vejle og byerne tæt ved Vejle vokser hurtigt, mens det især i den vestlige og sydvestlige del stagnerer. Der sker dog også en vis vækst i Give og Thyregod.

 

Forskydning af indbygger fra land mod by er en del af en global tendens, som handler om ændringer i erhvervsstrukturen fra produktions- til videnserhverv, større specialisering af arbejdskraften og flere andre faktorer. På landsplan giver det sig udtryk i en styrkelse af Hovedstadsområdet og Den Østjyske Byregion på bekostning af resten af landet. I Vejle Kommune vil forskydningen ske fra de mindre bysamfund mod Vejle og de større omgivende byer som Børkop og Skibet.

 

Vejle Kommunes befolkningsprognose fra 2012 forudsiger, at indbyggertallet vil stige med 11.710 personer frem til 2026. Alene i Vejle by forventes en stigning med 7030 personer.

Prognosen giver en indikation af det fremtidige behov for boliger, men væksten i indbyggertal har ingen direkte sammenhæng med boligefterspørgslen, der også afhænger af udviklingen i familiemønstre og meget andet. Behovet for boliger vurderes således at være større end befolkningsudviklingen i sig selv tilsiger, idet stadig flere lever alene i længere tid. 

 

De mest eftertragtede steder at bo og bosætte sig i Vejle Kommune er Vejle, Børkop, Brejning og Jelling. I Vejle er der stadig en god rummelighed i Bredballe, Tirsbæk Bakker og i Uhre. Der er også plads til mange boliger i midtbyen og på havnen. Der er ligeledes en god rummelighed i Jelling og Give, mens der kun er en lille rummelighed tilbage i Børkop og i Brejning. I den sydlige del af Vejle er der ligeledes ikke flere ledige arealer til boligbyggeri. I Vinding og Skibet er der ikke sket væsentlig udbygning i de seneste år, men det skyldes, at der ikke har været ledige arealer til boligformål at bygge på. Der er derfor behov for at omfordele det nuværende udlæg af boligområder, så de i højere grad afspejler den faktuelle efterspørgsel efter byggegrunde.

 

På baggrund af ovenstående er der i denne kommuneplan udlagt 35,1 ha til boligformål i Vinding og Skibet. Vi har derfor gennemgået rummeligheden til boliger i Kommuneplan 2009-2021 og vurderet, at et udlæg i Vandel kan reduceres med tilsvarende ha, uden det vil hæmme muligheden for at bygge nyt her i de næste mange år. En del af erhvervsområdet i den nordlige del af Gravens er ligeledes taget ud. Det sker især af hensyn til landsbrugserhverv i området og fordi der ikke er behov for arealet. Samlet set sker der altså ikke nogen nettotilvækst i arealerne til byudvikling.

Planlægning i kystnærhedszonen

Vejle er kommunens hovedby, og hele Vejle by ligger indenfor kystnærhedszonen med undtagelse af de vestlige bydele, som ikke har den fornødne trafikale tilgængelighed. På grund af de bindinger, som især skove og ådale medfører for kommende byudvikling i Vejle, er det nødvendigt at inddrage arealer indenfor kystnærhedszonen. Der mangler rummelighed i Vinding bydelen, så her udlægges to nye rammeområder til byudvikling - 1.2.B.10 og 1.2.B.11. Det nye område ligger bag eksisterende bebyggelse, danner ikke en bebyggelsesfront mod kysten eller vil kunne ses fra kysten.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00