Arealer til byudvikling

Redegørelse til mål

Både når vi planlægger for eksisterende by og for nye byområder, vil vi tage højde for, at byerne skal blive mere bæredygtige og at byudvikling foregår med ressourcebevidsthed og med hensyn til vandmiljøet og klimaforandringerne.

 

Udover principperne for bæredygtigt bymiljø er der en række forhold, som vi vil lægge vægt på ved udvikling af vore byer.

 

Drikkevandet er en livsvigtig ressource, hvor målet i Danmark er i videst muligt omfang at have en bæredygtig decentral vandforsyning. Det gælder derfor om at forebygge forurening af de områder, der er udpeget til drikkevandsområder.

 

Ved at sikre en god sammenhæng mellem byområder og naturområder giver det øgede rekreative muligheder og skaber et spændende samspil mellem by og landskab. Desuden påvirkes vores mentale sundhed positivt af, at der er natur tæt ved.

 

God tilgængelighed er vigtig, når nye bolig- og erhvervsområder udlægges, så de er lette at tilslutte til de overordnede veje og den kollektive trafik. Endvidere er det vigtigt, at der er let adgang til byfunktioner som skole, butikker med videre.

 

For at sikre høj bykvalitet og gøre byerne gode at bo og leve i skal forebyggelse af støj og lysforurening indgå i planlægningen. Med lysforurening menes blænding og lysindtrængen uden for det område, lyset var tiltænkt. Forebyggelse af lysforurening skal også ske i relation til bolig og erhverv i det åbne land.

 

Skema over rummelighed i Trekantområdet
Skemaer over rummelighed i Trekantområdet

 

 

 

 

 

MÅL

 

Byudviklingen i Trekantområdet er kendetegnet ved en god sammenhæng mellem by, land, natur og vand, og hvor klimatilpasning udnyttes til at tilføre byen arkitektoniske og rekreative kvaliteter.

 

Bykvaliteten er høj, og indretningen af byerne inviterer til samvær og fysisk aktivitet.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00