Rammer for by og land

9.R.4


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Østergårdsvej i Brejning

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
6,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som golfanlæg. I tilknytning til et evt. klubhus og café/spisested kan der etableres en mindre butik med salg af golfudstyr, udlejningsfaciliteter og parkering. Anlægget må etableres med et omfang på omkring 80 ha.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse og parkering skal placeres indenfor byggefeltet. Areal til parkering skal placeres øst for klubhuset.

Trafik
Golfbanen skal give mulighed for færdsel mellem boliger og naturområder.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Naturområdet og naturindholdet inden for området skal så vidt muligt bevares. I udvalgte områder til særlige økologiske forbindelseslinier skal vegetationen være den, der er naturlig for området. Der må ikke foretages større terrænændringer indenfor værdifuldt landskab, bortset fra vandafledningsanlæg og lignende. Indenfor en 100 m zone fra fra det det beskyttede fortidsminde Trindvold, må der ikke ske anlæg eller terrænændringer.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00