Rammer for by og land

9.R.3


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved H.O. Wildenskovsvej i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
65%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som hotel, konference- og kursusvirksomhed samt boliger. Det er ikke tilladt at etablere detailhandelsbutikker i området.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse i Det Gule Afsnit. Der må ikke opføres ny bebyggelse i gårdrummet i mellem de eksisterende bygninger. Bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet. Bygninger må maksimalt opføres med samme etageantal og højde som den eksisterende bygning. Hele den eksisterende bebyggelse er bevaringsværdig og skal bevares i sin eksisterende arkitektur og udformning, dog kan bygninger også gives en hvid farve.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Der må kun gennemføres terrænændringer i forbindelse med til- og ombygning i det omfang, der er nødvendigt for at tilpasse det samlede bygningsanlæg til landskabet.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00