Rammer for by og land

9.R.3


Bestemmelser

Plannummer 9.R.3 
Plannavn Rekreativt område ved H.O. Wildenskovsvej i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 65% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som hotel, konference- og kursusvirksomhed samt boliger. Det er ikke tilladt at etablere detailhandelsbutikker i området. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse i Det Gule Afsnit. Der må ikke opføres ny bebyggelse i gårdrummet i mellem de eksisterende bygninger. Bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet. Bygninger må maksimalt opføres med samme etageantal og højde som den eksisterende bygning. Hele den eksisterende bebyggelse er bevaringsværdig og skal bevares i sin eksisterende arkitektur og udformning, dog kan bygninger også gives en hvid farve. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Der må kun gennemføres terrænændringer i forbindelse med til- og ombygning i det omfang, der er nødvendigt for at tilpasse det samlede bygningsanlæg til landskabet. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00