Rammer for by og land

9.R.2


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Brejning Strand i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
20%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekretive formål som lystbådehavn med tilhørende anlæg samt til funktioner, der kan indpasses i havnen, som restaurant/cafe, mindre butikker, liberale erhverv og enkelte boliger i tilknytning hertil. Liberalt erhverv omfatter service og administration, herunder en restaurant.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefeltet. Uden for byggefeltet må der desuden opføres enkelte mindre bygninger, der er nødvendige for havnens drift, som f.eks. masteskure. Havneanlægget kan udvides inden for områdets afgrænsning. Der kan etableres bådpladser til i alt 200 lystbåde.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00