Rammer for by og land

9.R.2


Bestemmelser

Plannummer 9.R.2 
Plannavn Rekreativt område ved Brejning Strand i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekretive formål som lystbådehavn med tilhørende anlæg samt til funktioner, der kan indpasses i havnen, som restaurant/cafe, mindre butikker, liberale erhverv og enkelte boliger i tilknytning hertil. Liberalt erhverv omfatter service og administration, herunder en restaurant. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefeltet. Uden for byggefeltet må der desuden opføres enkelte mindre bygninger, der er nødvendige for havnens drift, som f.eks. masteskure. Havneanlægget kan udvides inden for områdets afgrænsning. Der kan etableres bådpladser til i alt 200 lystbåde. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00