Rammer for by og land

9.O.9


Bestemmelser

Plannavn
Vandværksvej, Kellers Park

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
13 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner for efterskole, højskole og undervisning, samt multihal og enkelte boliger i tilknytning hertil, til boligformål i form af åben-lav og etageboligbebyggelse, samt til liberale erhvervsformål.

Bebyggelsens omfang
For åben-lav boligbebyggelse fastsættes bebyggelsesprocenten til 30 for den enkelte ejendom.For øvrige anvendelser fastsættes bebyggelsesprocenten til 50 for den enkelte ejendom.For åben-lav boligbebyggelse fastsættes bygningshøjden til maksimalt 2 etager og op til 8,5 meter.For øvrige anvendelser fastsættes bygningshøjden til maksimalt 4 etager og op til 13 meter, inklusiv eventuelle parterreetager.

Opholdsarealer
For alle anvendelser, undtaget åben-lav boligbebyggelse, skal der udlægges 15 % af etagearealet som udendørs opholdsarealer.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Lokalplaner
Gældende lokalplan: nr. 1177.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00