Rammer for by og land

9.O.2


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Borgergade i Brejning

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke og andre institutioner, der kan indpasses i området.

Bebyggelsens omfang
Bygninger, der er opført i området før juli 1991, må om nødvendigt opføres i samme højde, som de fremstod pr. 1. juli 1991. Ny bebyggelse og beplantning skal placeres og udformes således, at kirkens frie beliggenhed bevares. Der må kun opføres bebyggelse, tekniske anlæg m.v. nord for bebyggelsen på Borgergade, hvis det kan påvises, at kirkens landskabelige beliggenhed og samspil med landsbymiljøet ikke påvirkes.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00