Rammer for by og land

9.O.2


Bestemmelser

Plannummer 9.O.2 
Plannavn Offentligt område ved Borgergade i Brejning 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke og andre institutioner, der kan indpasses i området. 
Bebyggelsens omfang Bygninger, der er opført i området før juli 1991, må om nødvendigt opføres i samme højde, som de fremstod pr. 1. juli 1991. Ny bebyggelse og beplantning skal placeres og udformes således, at kirkens frie beliggenhed bevares. Der må kun opføres bebyggelse, tekniske anlæg m.v. nord for bebyggelsen på Borgergade, hvis det kan påvises, at kirkens landskabelige beliggenhed og samspil med landsbymiljøet ikke påvirkes. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00