Rammer for by og land

9.C.1


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Borgergade og Tofte Allé i Brejning

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
12.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål som daglig- og udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, restaurationer og lignende, offentlige formål som posthus, bibliotek, mødelokaler, børneinstitutioner og lignende, samt boliger, der kan indpasses i området.

Bebyggelsens omfang
Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 2.000 m² for detailhandelsbutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Den samlede ramme for bruttoetageareal til butiksformål for områderne 9.C.1 og 9.C.2 er 3.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00