Rammer for by og land

9.C.1


Bestemmelser

Plannummer 9.C.1 
Plannavn Centerområde ved Borgergade og Tofte Allé i Brejning 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 12.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål som daglig- og udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, restaurationer og lignende, offentlige formål som posthus, bibliotek, mødelokaler, børneinstitutioner og lignende, samt boliger, der kan indpasses i området. 
Bebyggelsens omfang Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 2.000 m² for detailhandelsbutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Den samlede ramme for bruttoetageareal til butiksformål for områderne 9.C.1 og 9.C.2 er 3.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00