Rammer for by og land

9.B.5


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Mamrelund i Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Der må kun opføres bebyggelse, tekniske anlæg m.v. inden for beskyttelseslinien omkring Brejning Kirke, hvis det kan påvises, at kirkens landskabelige beliggenhed og samspil med landsbymiljøet ikke påvirkes.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00