Rammer for by og land

9.B.5


Bestemmelser

Plannummer 9.B.5 
Plannavn Boligområde ved Mamrelund i Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav bebyggelse. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Der må kun opføres bebyggelse, tekniske anlæg m.v. inden for beskyttelseslinien omkring Brejning Kirke, hvis det kan påvises, at kirkens landskabelige beliggenhed og samspil med landsbymiljøet ikke påvirkes. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00