Rammer for by og land

9.B.29


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved H. O. Wildenskovsvej i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som helårsbeboelse, bestående af åben-lav boligbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maximalt være 30 for den enkelte ejendom.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Såfremt varmeværket bliver overflødigt, skal bygningerne nedrives eller indrettes til andet formål.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00