Rammer for by og land

9.B.24


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Frugthaven i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boliger og liberale erhverv. Liberale erhverv omfatter service og administration. Det er ikke tilladt at etablere butikker, lager eller fremstillingsvirksomhed.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse skal etableres som enkeltstående landskabsvillaer. Der kan indenfor området opføres i alt 6 nye villaer i 2 etager, hver med et bruttoetageareal på op til 300 m². Der må ikke foregå terrænreguleringer i forbindelse med villaerne. Villaerne skal ligge frit i landskabet, og der må ikke indrettes private haver, etableres hegn eller øvrige afskærmninger.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00