Rammer for by og land

9.B.23


Bestemmelser

Plannummer 9.B.23 
Plannavn Boligområde ved Møllegårdsvej i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boliger og liberale erhverv som service og administration. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse skal opføres som fritliggende villaer, der placeres åbent i landskabet uden private haver og lignende. Der kan indenfor området opføres i alt 4 nye villaer i 2 etager, hver med et bruttoetageareal på op til 300 m². Der må ikke foretages ændringer af terræn og landskab. I området ligger den bevaringsværdige Professorbolig. Denne bygning skal bevares i sin eksisterende arkitektur og udformning. 
Miljø Såfremt der etableres erhvervsvirksomheder i området, skal de overholde støjkravene i kategori 4, grænseværdier for virksomhedsstøj. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00