Rammer for by og land

9.B.23


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Møllegårdsvej i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boliger og liberale erhverv som service og administration.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse skal opføres som fritliggende villaer, der placeres åbent i landskabet uden private haver og lignende. Der kan indenfor området opføres i alt 4 nye villaer i 2 etager, hver med et bruttoetageareal på op til 300 m². Der må ikke foretages ændringer af terræn og landskab. I området ligger den bevaringsværdige Professorbolig. Denne bygning skal bevares i sin eksisterende arkitektur og udformning.

Miljø
Såfremt der etableres erhvervsvirksomheder i området, skal de overholde støjkravene i kategori 4, grænseværdier for virksomhedsstøj.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00