Rammer for by og land

9.B.21


Bestemmelser

Plannummer 9.B.21 
Plannavn Boligområde ved Chr. Kellers Vej i Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etagebebyggelse i op til 4 etager, samt fællesbygninger i form af forsamlingshus o. lign. Det er tilladt at drive erhverv, der naturligt kan indpasses i et boligområde og som ikke er til gene for de omkringboende. Erhvervet må ikke ved sit omfang, trafik- og parkeringsforhold samt skiltning ændre områdets karakter af boligområde. 
Bebyggelsens omfang Bygninger må opføres i op til 4 etager og må ikke overstige højden på det eksisterende byggeri. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser De eksisterende bygninger er bevaringsværdige og skal bevares med deres eksisterende arkitektur og udformning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00