Rammer for by og land

9.B.21


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Chr. Kellers Vej i Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etagebebyggelse i op til 4 etager, samt fællesbygninger i form af forsamlingshus o. lign. Det er tilladt at drive erhverv, der naturligt kan indpasses i et boligområde og som ikke er til gene for de omkringboende. Erhvervet må ikke ved sit omfang, trafik- og parkeringsforhold samt skiltning ændre områdets karakter af boligområde.

Bebyggelsens omfang
Bygninger må opføres i op til 4 etager og må ikke overstige højden på det eksisterende byggeri.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
De eksisterende bygninger er bevaringsværdige og skal bevares med deres eksisterende arkitektur og udformning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00