Rammer for by og land

9.B.18


Bestemmelser

Plannummer 9.B.18 
Plannavn Boligområde ved Det Røde Afsnit ved Chr. Kellers Vej i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som etage- og tæt-lav bebyggelse, samt offentlige formål som fælles bygninger og institutioner for børn og ældre. Det er tilladt at drive erhverv, som naturligt kan indpasses i et boligområde, og som ikke er til gene for de omkringboende. Erhvervet må ikke ved sit omfang, trafik- og parkeringsforhold og skiltning ændre områdets karakter af boligområde. 
Bebyggelsens omfang I området ligger flere bevaringsværdige bygninger. Disse bygninger skal bevares i deres eksisterende arkitektur og udformning. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelsesprocenten for etagebebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte ejendom og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. Bygninger i op til 3 etager må ikke overstige højden på det eksisterende byggeri. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00