Rammer for by og land

9.B.17


Bestemmelser

Plannummer 9.B.17 
Plannavn Boligområde ved Brejning Nørregade i Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse og offentlige formål i form af beskæftigelses- og servicefunktioner for handicappede. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten for området fastsættes til 40. Bebyggelsen må maximalt opføres med 2 etager og må ikke gives en højde over 8,5 meter. 
Bemærkning til zonestatus Området er landzone, men skal ved lokalplanlægning ooverføres til byzone 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00