Rammer for by og land

9.B.17


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Brejning Nørregade i Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse og offentlige formål i form af beskæftigelses- og servicefunktioner for handicappede.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten for området fastsættes til 40. Bebyggelsen må maximalt opføres med 2 etager og må ikke gives en højde over 8,5 meter.

Bemærkning til zonestatus
Området er landzone, men skal ved lokalplanlægning ooverføres til byzone

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00