Rammer for by og land

9.B.16


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Fjordvænget i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Det er tilladt at drive erhverv, som naturligt kan indpasses i et boligområde, og som ikke er til gene for de omkringboende. Erhvervet må ikke ved sit omfang, trafik- og parkeringsforhold og skiltning ændre områdets karakter af boligområde.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00