Rammer for by og land

9.B.16


Bestemmelser

Plannummer 9.B.16 
Plannavn Boligområde ved Fjordvænget i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Det er tilladt at drive erhverv, som naturligt kan indpasses i et boligområde, og som ikke er til gene for de omkringboende. Erhvervet må ikke ved sit omfang, trafik- og parkeringsforhold og skiltning ændre områdets karakter af boligområde. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00