Rammer for by og land

9.B.15


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Fælleshåbsvej i Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Inden for området kan der etableres lokale centerfunktioner og en dagligvarebutik.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For centerområdet er bebyggelsesprocenten max. 50. Butikken må have et max. butiksareal på 1.000 m².

Opholdsarealer
Der skal udlægges arealer til fælles ophold, park, legearealer m.v.

Miljø
Det skal sikres, at støj fra vejanlæg ikke overstiger 58 dB(L) på boligfacader og udendørs opholdsrealer, jf. de generelle rammebestemmelser.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00