Rammer for by og land

9.B.15


Bestemmelser

Plannummer 9.B.15 
Plannavn Boligområde ved Fælleshåbsvej i Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Inden for området kan der etableres lokale centerfunktioner og en dagligvarebutik. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For centerområdet er bebyggelsesprocenten max. 50. Butikken må have et max. butiksareal på 1.000 m². 
Opholdsarealer Der skal udlægges arealer til fælles ophold, park, legearealer m.v. 
Miljø Det skal sikres, at støj fra vejanlæg ikke overstiger 58 dB(L) på boligfacader og udendørs opholdsrealer, jf. de generelle rammebestemmelser. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00