Rammer for by og land

9.B.12


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Skovgårdsparken i Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse samt fællesanlæg som beboerhus, vaskeri og lignende.

Bebyggelsens omfang
Der må højst opføres 22 boligenheder i området.

Opholdsarealer
Den sydlige halvdel af arealet skal udlægges som fælles opholds- og legeområde, kvarterpark, for hele Skovgårdsparken. I den bebyggede del af området skal der i øvrigt udlægges 20 m² pr. boligenhed til fælles opholds- og legeområde.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00