Rammer for by og land

99.T.7


Bestemmelser

Plannavn
Vindmølleområde ved Svindbæk langs den Midtjyske Motorvej

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Anvendelse konkret
Vindmølleanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Området kan anvendes til vindmøller

Bebyggelsens omfang
Der kan opstilles 4 vindmøller indenfor rammeområdet, kortbilag 1. Møllerne skal opstilles på en linje med en ensartet afstand på maksimalt 4 gange rotordiameteren. Møllerne må en maksimal højde på 130 m og forholdet mellem møllernes navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,10 og 1:1,37. Møllerne skal være af samme type.

Bemærkning til zonestatus
Området skal forblive i landzone

Særlige bestemmelser
Eksisterende vindmøller i området forudsættes nedtaget, før der stilles nye vindmøller op. Det forudsættes, at 3 boliger i Vejle Kommune nedlægges, hvis støjkravene og den lovpligtige afstand til naboboliger skal overholdes.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00