Rammer for by og land

99.T.7


Bestemmelser

Plannummer 99.T.7 
Plannavn Vindmølleområde ved Svindbæk langs den Midtjyske Motorvej 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Vindmølleanlæg 
Anvendelse konkret Vindmølleanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Området kan anvendes til vindmøller 
Bebyggelsens omfang Der kan opstilles 4 vindmøller indenfor rammeområdet, kortbilag 1. Møllerne skal opstilles på en linje med en ensartet afstand på maksimalt 4 gange rotordiameteren. Møllerne må en maksimal højde på 130 m og forholdet mellem møllernes navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,10 og 1:1,37. Møllerne skal være af samme type. 
Bemærkning til zonestatus Området skal forblive i landzone 
Særlige bestemmelser Eksisterende vindmøller i området forudsættes nedtaget, før der stilles nye vindmøller op. Det forudsættes, at 3 boliger i Vejle Kommune nedlægges, hvis støjkravene og den lovpligtige afstand til naboboliger skal overholdes. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00