Rammer for by og land

99.T.10


Bestemmelser

Plannavn
Vindmølleområde Vandel Syd

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Området kan anvendes til vindmøller

Bebyggelsens omfang
For område 22.E.2 og 99.T.10 kan der tildammen som minimum opstilles 10 møller og som maksimum 27 møller. Møllehøjden må maksimalt være 150 m.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone

Særlige bestemmelser
Området forudsættes udnyttet til råstofudgravning inden opstilling ag vindmøller. Opstilling af vindmøller skal vurderes i forhold til kulturhistoriske værdier, stilleområde samt indflyvningsplan for Billund Lufthavn. Der skal i den videre planlægning tages hensyn til en friholdelse af stilleområdet ved Frederikshåb Plantage og perspektivområdet for resortturisme nordvest for Vandel. Endvidere skal der tages væsentlige hensyn til naboer.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00