Rammer for by og land

99.T.10


Bestemmelser

Plannummer 99.T.10 
Plannavn Vindmølleområde Vandel Syd 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Vindmølleanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Området kan anvendes til vindmøller 
Bebyggelsens omfang For område 22.E.2 og 99.T.10 kan der tildammen som minimum opstilles 10 møller og som maksimum 27 møller. Møllehøjden må maksimalt være 150 m. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone 
Særlige bestemmelser Området forudsættes udnyttet til råstofudgravning inden opstilling ag vindmøller. Opstilling af vindmøller skal vurderes i forhold til kulturhistoriske værdier, stilleområde samt indflyvningsplan for Billund Lufthavn. Der skal i den videre planlægning tages hensyn til en friholdelse af stilleområdet ved Frederikshåb Plantage og perspektivområdet for resortturisme nordvest for Vandel. Endvidere skal der tages væsentlige hensyn til naboer. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00