Rammer for by og land

99.S.10


Bestemmelser

Plannummer 99.S.10 
Plannavn Sommerhusområde ved Lavbolsvej i Mørkholt 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 15% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 6.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusområde. Der må maksimalt udstykkes 110 sommerhusgrunde indenfor området. Der må ikke udstykkes parceller der er mindre end 1.200 m². Områdets udnyttelse skal ske på baggrund af en helhedsplan der sikrer hensynet til de landskabelige, naturmæssige og kulturmiljømæssige kvaliteter i området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone, og skal i sin helhed overføres til sommerhusområde. 
Særlige bestemmelser Området indeholder flere diger der er beskyttede efter museumslovens § 29. Disse diger skal sikres beskyttelse i lokalplanlægning af området. Hvor vejbetjeningen af området helt undtagelsesvis nødvendiggør gennemskæring af et dige, skal det tillades hvis der opnås dispensation efter museumsloven hertil. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00