Rammer for by og land

99.S.10


Bestemmelser

Plannavn
Sommerhusområde ved Lavbolsvej i Mørkholt

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
15%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
6.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusområde. Der må maksimalt udstykkes 110 sommerhusgrunde indenfor området. Der må ikke udstykkes parceller der er mindre end 1.200 m². Områdets udnyttelse skal ske på baggrund af en helhedsplan der sikrer hensynet til de landskabelige, naturmæssige og kulturmiljømæssige kvaliteter i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone, og skal i sin helhed overføres til sommerhusområde.

Særlige bestemmelser
Området indeholder flere diger der er beskyttede efter museumslovens § 29. Disse diger skal sikres beskyttelse i lokalplanlægning af området. Hvor vejbetjeningen af området helt undtagelsesvis nødvendiggør gennemskæring af et dige, skal det tillades hvis der opnås dispensation efter museumsloven hertil.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00