Rammer for by og land

99.R.7


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Mølleengen ved Brøndsted Mølle

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af ridecenter.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets funktion som ridecenter. Områdets sydlige halvdel skal friholdes for bebyggelse og må kun anvendes til græsning.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00