Rammer for by og land

99.R.5


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Hagenvej ved Mørkholt

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
7.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, campingpladser.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse som campingplads. Campinghytter må ikke være over 25 m² og må højst udgøre 15% af campingenhederne.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00