Rammer for by og land

99.R.25


Bestemmelser

Plannavn
Campingplads ved Østerhovedvej i Riis

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Campingplads

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. bygningshøjde
6.0

Områdets anvendelse
Området kan anvendes til campingplads og tilhørende faciliteter.

Bebyggelsens omfang
Campinghytter må ikke være over 35 m2 og må højst udgøre 20 % af campingenhederne, dog maksimalt 60 hytter.

Bemærkning til zonestatus
Området er landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Dele af området er udpeget til økologisk forbindelse. Dele er af området er omfattet af kulturmiljø (gravhøje) og der er et fredet fortidsminder (gravhøj) indenfor området. En mindre del af området er omfattet af en fredningsdeklaration for Riis Bakker. Deklarationen skal bekytte det gamle egekrat på stedet. Lokalplanlægningen skal sikre udpegningerne og fredningerne ved at stille krav til udformning og placering af bygninger og anlæg. På arealet omfattet af Riis Bakker Fredningen må der ikke opføreres bygninger eller anlæg af nogen art.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00