Rammer for by og land

99.R.25


Bestemmelser

Plannummer 99.R.25 
Plannavn Campingplads ved Østerhovedvej i Riis 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Campingplads 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bygningshøjde 6.0 
Områdets anvendelse Området kan anvendes til campingplads og tilhørende faciliteter. 
Bebyggelsens omfang Campinghytter må ikke være over 35 m2 og må højst udgøre 20 % af campingenhederne, dog maksimalt 60 hytter. 
Bemærkning til zonestatus Området er landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Dele af området er udpeget til økologisk forbindelse. Dele er af området er omfattet af kulturmiljø (gravhøje) og der er et fredet fortidsminder (gravhøj) indenfor området. En mindre del af området er omfattet af en fredningsdeklaration for Riis Bakker. Deklarationen skal bekytte det gamle egekrat på stedet. Lokalplanlægningen skal sikre udpegningerne og fredningerne ved at stille krav til udformning og placering af bygninger og anlæg. På arealet omfattet af Riis Bakker Fredningen må der ikke opføreres bygninger eller anlæg af nogen art. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00