Rammer for by og land

99.R.24


Bestemmelser

Plannummer 99.R.24 
Plannavn Feriecenter ved Østerhovedvej i Riis 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Feriecentre 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 6.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til feriecenter og rekreative formål. 
Bebyggelsens omfang Der må opføres ferieboliger, restauranter, butikker, opholdsrum, servicebygninger m. v. Ferieboliger må ikke være over 40 m². Det samlede butiksareal må ikke overstige 200 m². Det samlede etageareal af bygninger i området må ikke overstige 5000 m² 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Dele af området er udpeget til økologisk forbindelse. Dele er af området er omfattet af kulturmiljø (gravhøje) og der er et fredet fortidsminder (gravhøj) indenfor området. En mindre del af området er omfattet af en fredningsdeklaration for Riis Bakker. Deklarationen skal bekytte det gamle egekrat på stedet. Lokalplanlægningen skal sikre udpegningerne og fredningerne ved at stille krav til udformning og placering af bygninger og anlæg. På arealet omfattet af Riis Bakker Fredningen må der ikke opføreres bygninger eller anlæg af nogen art. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00