Rammer for by og land

99.R.23


Bestemmelser

Plannummer 99.R.23 
Plannavn Rekreativt område ved Østerhovedvej i Riis 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik 9120 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Området kan anvendes til rekreativt naturområde. Områdets karakter af natur skal bevares. 
Bemærkning til zonestatus Området er landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Dele af området er udpeget til økologisk forbindelse. Dele er af området er omfattet af kulturmiljø (gravhøje) og der er et fredet fortidsminder (gravhøj) indenfor området. En mindre del af området er omfattet af en fredningsdeklaration for Riis Bakker. Deklarationen skal bekytte det gamle egekrat på stedet. Lokalplanlægningen skal sikre udpegningerne og fredningerne ved at stille krav til udformning og placering af bygninger og anlæg. På arealet omfattet af Riis Bakker Fredningen må der ikke opføreres bygninger eller anlæg af nogen art. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00