Rammer for by og land

99.R.23


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Østerhovedvej i Riis

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
9120

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Området kan anvendes til rekreativt naturområde. Områdets karakter af natur skal bevares.

Bemærkning til zonestatus
Området er landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Dele af området er udpeget til økologisk forbindelse. Dele er af området er omfattet af kulturmiljø (gravhøje) og der er et fredet fortidsminder (gravhøj) indenfor området. En mindre del af området er omfattet af en fredningsdeklaration for Riis Bakker. Deklarationen skal bekytte det gamle egekrat på stedet. Lokalplanlægningen skal sikre udpegningerne og fredningerne ved at stille krav til udformning og placering af bygninger og anlæg. På arealet omfattet af Riis Bakker Fredningen må der ikke opføreres bygninger eller anlæg af nogen art.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00