Rammer for by og land

99.R.21


Bestemmelser

Plannummer 99.R.21 
Plannavn Rekreativt område ved Vingsted Skovvej i Vingsted 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bygningshøjde 16.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til kontor, hotel- og kursusvirksomhed med tilknytning til idræts- og friluftsliv, samt anlæg til sportsformål med tilhørende bygningsfaciliteter. 
Bebyggelsens omfang Bygningernes arkitektoniske udtryk skal indpasses i de eksisterende landskabstræk og der skal tages højde for de ekisterende landskabs- og naturværdiger. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00