Rammer for by og land

99.R.21


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Vingsted Skovvej i Vingsted

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
70%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. bygningshøjde
16.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til kontor, hotel- og kursusvirksomhed med tilknytning til idræts- og friluftsliv, samt anlæg til sportsformål med tilhørende bygningsfaciliteter.

Bebyggelsens omfang
Bygningernes arkitektoniske udtryk skal indpasses i de eksisterende landskabstræk og der skal tages højde for de ekisterende landskabs- og naturværdiger.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00