Rammer for by og land

99.R.20


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Vingsted Skovvej i Vingsted

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formal.

Bebyggelsens omfang
Området skal friholdes for bebyggelse, der ikke er erhvervsøkonomisk nødvendig.

Trafik
En del af området i nærhed af de eksisterende bygninger kan evt. udlægges til parkering der kan indpasses uden at ødelægge de landskabelige træk.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Området skal så vidt muligt fastholdes som en blandet løvskov som markering af ådalens skrænter.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00