Rammer for by og land

99.R.20


Bestemmelser

Plannummer 99.R.20 
Plannavn Rekreativt område ved Vingsted Skovvej i Vingsted 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formal. 
Bebyggelsens omfang Området skal friholdes for bebyggelse, der ikke er erhvervsøkonomisk nødvendig. 
Trafik En del af området i nærhed af de eksisterende bygninger kan evt. udlægges til parkering der kan indpasses uden at ødelægge de landskabelige træk. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Området skal så vidt muligt fastholdes som en blandet løvskov som markering af ådalens skrænter. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00