Rammer for by og land

99.R.17


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Skyttevej i Vingsted

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, hvor der skal friholdes for bebyggelse der ikke er erhvervsøkonomisk nødvendig for dambrugsdrift. Området skal ved dambrugets ophør genetableres som en naturlig del af den åbne ådal med hertil hørende landskabstræk.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00