Rammer for by og land

99.R.17


Bestemmelser

Plannummer 99.R.17 
Plannavn Rekreativt område ved Skyttevej i Vingsted 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, hvor der skal friholdes for bebyggelse der ikke er erhvervsøkonomisk nødvendig for dambrugsdrift. Området skal ved dambrugets ophør genetableres som en naturlig del af den åbne ådal med hertil hørende landskabstræk. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00