Rammer for by og land

99.R.12


Bestemmelser

Plannummer 99.R.12 
Plannavn Rekreativt område ved Vingsted Skovvej i Vingsted 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, kontor, hotel- og kursusvirksomhed med tilknytning til idræts- og friluftsliv samt anlæg til sportsformål med tilhørende bygningsfaciliteter. Der kan bygges i området, hvis bygningernes arkitektoniske udtryk indpasses i de eksisterende landskabstræk og tager højde for de eksisterende landskabs- og naturværdier. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse placeres og udformes efter helhedsplanens retningslinier. Ved lokalplanlægningen kan der gives tilladelse til bygningshøjder over 8,5 m. Der kan gives tilladelse til byggeri nærmere skel end foreskrevet i bygningsreglementet. En forudsætning for dette er, at projektet er entydigt beskrevet i lokalplanen. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00