Rammer for by og land

99.R.12


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Vingsted Skovvej i Vingsted

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, kontor, hotel- og kursusvirksomhed med tilknytning til idræts- og friluftsliv samt anlæg til sportsformål med tilhørende bygningsfaciliteter. Der kan bygges i området, hvis bygningernes arkitektoniske udtryk indpasses i de eksisterende landskabstræk og tager højde for de eksisterende landskabs- og naturværdier.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse placeres og udformes efter helhedsplanens retningslinier. Ved lokalplanlægningen kan der gives tilladelse til bygningshøjder over 8,5 m. Der kan gives tilladelse til byggeri nærmere skel end foreskrevet i bygningsreglementet. En forudsætning for dette er, at projektet er entydigt beskrevet i lokalplanen.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00