Rammer for by og land

99.R.11


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Skyttevej i Vingsted

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
7.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål og friholdes for bebyggelse der ikke er erhvervsøkonomisk nødvendig, eller nødvendig for Vingsted Historiske Værksted. Området skal fremstå som en naturlig grøn kile mellem de øvrige områder ved bevaring af de nuværende kuperede landskabstræk især med markering af den skovklædte skrænt som kontrast til den åbne ådal.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00