Rammer for by og land

99.L.8


Bestemmelser

Plannummer 99.L.8 
Plannavn Boligområde ved Hørupvej, Jelling 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f. eks. offentlige og private institutioner.
I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning.

 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, og som falder naturligt ind idet eksisterende landsbymiljø. 
Miljø Dele af området er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens
§ 17 vedr. 300 m byggelinjer om større skove. 
Bemærkning til zonestatus Området er landzone. Arealer som lokalplanlægges forbliver
i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00