Rammer for by og land

99.L.8


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Hørupvej, Jelling

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f. eks. offentlige og private institutioner.
I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning.


Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, og som falder naturligt ind idet eksisterende landsbymiljø.

Miljø
Dele af området er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens
§ 17 vedr. 300 m byggelinjer om større skove.

Bemærkning til zonestatus
Området er landzone. Arealer som lokalplanlægges forbliver
i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00