Rammer for by og land

99.L.5


Bestemmelser

Plannavn
Hygum

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse skal opføres med 45 graders tag og med en facadehøjde på min. 3 m og skal i øvrigt have en udformning og placering, som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø.

Miljø
For området gælder, at der for ny bebyggelse er tilslutningspligt til naturgas.

Bemærkning til zonestatus
Området er landzone. Arealer, som lokalplanlægges, forbliver i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00