Rammer for by og land

99.L.37


Bestemmelser

Plannummer 99.L.37 
Plannavn Gauerslund 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø.Bebyggelse må max. være 1 etage med udnyttet tagetage. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Arealer, som lokalplanlægges, forbliver i landzone. 
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse og beplantning skal placeres og udformes således, at indsynet til Gauerslund Kirke fra offentlige områder ikke forringes, og således at kirkens omgivelser ikke skæmmes. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00