Rammer for by og land

99.L.37


Bestemmelser

Plannavn
Gauerslund

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø.Bebyggelse må max. være 1 etage med udnyttet tagetage.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Arealer, som lokalplanlægges, forbliver i landzone.

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse og beplantning skal placeres og udformes således, at indsynet til Gauerslund Kirke fra offentlige områder ikke forringes, og således at kirkens omgivelser ikke skæmmes.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00