Rammer for by og land

99.L.36


Bestemmelser

Plannummer 99.L.36 
Plannavn Grejs Mølle 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, og som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Byrådet har intentioner om, at der udarbejdes bevarende lokalplaner for udvalgte landsbyer, når der er gennemført en analyse af bl.a. landsbyernes kulturmiljø 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00