Rammer for by og land

99.L.31


Bestemmelser

Plannummer 99.L.31 
Plannavn Engum 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal opføres max. 1,5 m fra gadelinje og udformes med 45% graders taghældning og en facadehøjde på min. 2,5 m. og skal i øvrigt have en udformning og placering som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø. 
Bemærkning til zonestatus Området er landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00