Rammer for by og land

99.L.31


Bestemmelser

Plannavn
Engum

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal opføres max. 1,5 m fra gadelinje og udformes med 45% graders taghældning og en facadehøjde på min. 2,5 m. og skal i øvrigt have en udformning og placering som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø.

Bemærkning til zonestatus
Området er landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00