Rammer for by og land

99.L.3


Bestemmelser

Plannummer 99.L.3 
Plannavn Vindelev 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø.Bebyggelse må max. være 1 etage med udnyttet tagetage. 
Miljø Dele af området er omfattet af visse frivillige fredninger i kirkens omgivelser.Indenfor en afstand af 300 m fra kirken er området endvidere omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 19 vedrørende bygnings-højde. 
Bemærkning til zonestatus Området er landzone. Arealer som lokalplanlægges forbliver i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00