Rammer for by og land

99.L.29


Bestemmelser

Plannavn
Vesterlund

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning.

Bebyggelsens omfang
I det markerede område (se kort) skal ny bebyggelse opføres i gadelinje og udformes med 45% graders taghældning og en facadehøjde på min. 3 m. og skal i øvrigt have en udformning og placering, som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø.

Miljø
Området skal planlægges med særlige forholdsregler for beskyttelse af grundvandet inden for indvindingsopland til Vesterlund Vandværk.

Bemærkning til zonestatus
Området er landzone. Arealer som lokalplanlægges forbliver i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00