Rammer for by og land

99.L.29


Bestemmelser

Plannummer 99.L.29 
Plannavn Vesterlund 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning. 
Bebyggelsens omfang I det markerede område (se kort) skal ny bebyggelse opføres i gadelinje og udformes med 45% graders taghældning og en facadehøjde på min. 3 m. og skal i øvrigt have en udformning og placering, som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø. 
Miljø Området skal planlægges med særlige forholdsregler for beskyttelse af grundvandet inden for indvindingsopland til Vesterlund Vandværk. 
Bemærkning til zonestatus Området er landzone. Arealer som lokalplanlægges forbliver i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00