Rammer for by og land

99.L.26


Bestemmelser

Plannavn
Farre

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, og som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø.

Miljø
Området skal planlægges med særlige forholdsregler for beskyttelse af grundvandet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Byrådet har intentioner om, at der udarbejdes bevarende lokalplaner for udvalgte landsbyer, når der er gennemført en analyse af bl.a. landsbyernes kulturmiljø.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00