Rammer for by og land

99.L.23


Bestemmelser

Plannummer 99.L.23 
Plannavn St. Velling 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal indplaceres i eksisterende randbebyggelse langs vej, samt opføres i en volumen og arkitektur, der falder naturligt ind i landsbybebyggelsen.Ny bebyggelse skal opføres i gadelinje og udformes med 45% graders taghældning og en facadehøjde på min. 3 m. og skal i øvrigt have en udformning og placering, som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Arealer som lokalplanlægges, forbliver i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00