Rammer for by og land

99.L.17


Bestemmelser

Plannavn
Randbøl

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, og som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø.Bebyggelse må max. være 1 etage med udnyttet tagetage.

Bemærkning til zonestatus
Området er landzone. Arealer som lokalplanlægges forbliver i landzone.

Særlige bestemmelser
Præstegården, Mejeriet, Stationsbygningen og Gæstgiveret (matr. nr. 1g, 1n og 5q Daldover by, Randbøl og matr. Nr. 4e og 7 Randbøl by, Randbøl) må ikke erstattes af ny bebyggelse, men må gerne indrettes til nye formål. Ved ændret arealanvendelse og opførelse af ny bebyggelse i rammen skal energinet.dk lave sikkerhedsvurderinger og - beregninger samt fastlægge vilkår for placering af ny bebyggelse.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00