Rammer for by og land

99.L.13


Bestemmelser

Plannummer 99.L.13 
Plannavn Øster Starup 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse skal opføres i gadelinje og udformes med 45% graders taghældning og en facadehøjde på min. 3 m, og skal i øvrigt have en udformning og placering, som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø. Eksisterende stuehuse og driftsbygninger, som ikke længere er i brug, kan indrettes til nye boliger eller erhverv, som kan indpasses i bygningerne og landsbymiljøet. 
Miljø Ved opførelse af ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse, skal det dokumenteres, at de vejledende grænseværdier kan overholdes i bygninger og på opholdsarealer. 
Bemærkning til zonestatus Området er landzone. Arealer som lokalplanlægges forbliver i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00