Rammer for by og land

99.L.1


Bestemmelser

Plannavn
Ådal

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal opføres i gadelinje og udformes med 45% graders taghældning og en facadehøjde på min. 3 m og skal i øvrigt have en udformning og placering, som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø. Solceller kan opsættes på terræn eller tag på egen grund inden for landsbyafgrænsningen, hvis de ikke er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal have samme farve, og solcellerne skal fremstå som et samlet anlæg.Hvis solceller opsættes på terræn må det højeste punkt på solcellerne maksimum være 1,5 meter over terræn. Solceller må ikke placeres på terræn i områder med værdifuldt landskab.

Bemærkning til zonestatus
Området er landzone. Arealer som lokalplanlægges forbliver i landzone.

Særlige bestemmelser
Der bør udarbejdes en bevarende lokalplan for landsbyen.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00