Rammer for by og land

99.E.4


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Ryttergrøftsvej ved Gårslev

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
5.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål - væksthus samt de i forbindelse hermed nødvendige bygninger til varmecentral, pakkerum, mandskabsrum m.v.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse må maksimalt omfatte 84.000 m². For væksthusene må den maksimale højde ikke overstige 5,0 m og for øvrige bygninger 7,0 m.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00